Fizyka na Scenie 2000

UNIWERSYTET im. Adama MICKIEWICZA 

 INSTYTUT FIZYKI 

61-614 Poznań, ul. Umultowska 85     tel. 8295-169, 8295-210


Witamy na polskiej stronie europejskiego programu
"Physics On Stage" (POS)

 

Rozmiar: 17321 bajtów
Rozmiar: 5119 bajtów

Fizyka, jak żadna inna dziedzina nauki, jest fundamentem rozwoju cywilizacyjnego XX wieku. Radio i telewizja, komputer i Internet, podróż na Księżyc, sztuczne satelity Ziemi o różnorakim przeznaczeniu, telefonia komórkowa i lasery, szybkie samoloty i koleje, tomografy i inne narzędzia diagnostyczne - to zaledwie niektóre spośród tysięcy osiągnięć, które mogły się urzeczywistnić dzięki fizyce i bez których trudno dziś sobie wyobrazić nasze codzienne życie. A mimo to u schyłku "stulecia fizyki" obserwujemy swoisty analfabetyzm: całe pokolenia ludzi nie dostrzegają znaczenia fizyki, a jeśli nawet dostrzegają - to nie traktują jej osiągnięć jako trwałego dorobku naszego europejskiego dziedzictwa kulturowego.

By uświadomić społeczeństwu, czym jest fizyka Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek (CERN) w Genewie, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) ogłosiły w roku 2000 akcję

FIZYKA NA SCENIE (PHYSICS ON STAGE).

Jej kulminacją był Europejski Tydzień Nauki i Techniki, który miał miejsce w dniach 6‑11 listopada 2000 roku w Genewie. Organizatorzy zaprosili do udziału w nim 22 kraje europejskie, w tym Polskę. Organizatorzy pokryli koszty podróży i pobytu 28 osób z Polski. Akcja była częściowo sfinansowana z funduszy V Ramowego Programu Unii Europejskiej.

Polskie Towarzystwo Fizyczne powołało Krajowy Komitet Organizacyjny FIZYKI NA SCENIE w składzie:

·         Prof. Tadeusz Skośkiewicz - przewodniczący Komitetu Instytut Fizyki PAN, Szkoła Nauk Ścisłych, Warszawa 

·         Prof. Krzysztof Ernst, Uniwersytet Warszawski

·         Dr Zofia Gołąb-Meyer, Uniwersytet Jagielloński, Sekcja Nauczycieli Fizyki PTF

·         Dr Andrzej Gorzym - redaktor naczelny "Wiedzy i Życia"

·         Dr Stanisław Latek, Państwowa Agencja Atomistyki, Warszawa

·         Prof. Wojciech Nawrocik, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

·         Prof. Ireneusz Strzałkowski, Politechnika Warszawska, Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego

·         Dr Andrzej Wiśniewski - sekretarz, Instytut Fizyki PAN, Szkoła Nauk Ścisłych, Warszawa

·         Prof. Elżbieta Zipper, Uniwersytet Śląski, Katowice

którego zadaniem było wyłonienie najlepszych polskich nauczycieli i popularyzatorów fizyki i następnie zaproponowanie pokazów mających szansę wejścia do programu genewskiej imprezy. Europejski Tydzień Nauki i Techniki miał charakter raczej festiwalu niż imprezy naukowej, toteż ważna była  widowiskowa strona pokazów. Zakwalifikowane przez Międzynarodowy Komitet Fizyka na Scenie prezentacje mogły liczyć na finansowe wsparcie Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego w wysokości do 10 tys. euro.

Tak zaczęła się wieloletnia przygoda z festiwalami  - najpierw „Fizyka na Scenie„ („Physics on Stage”) i następnie z festiwalami „Nauki Przyrodnicze na Scenie” („Science on Stage”).

Fizyka na Scenie 1

Mając na uwadze potrzebę lepszego kontaktu pomiędzy naukami przyrodniczymi (w szczególności fizyką) a społeczeństwem Krajowy Komitet Organizacyjny podjął trud zorganizowania festiwalu „Fizyka na Scenie”. Festiwal odbył się podczas „Dni Nauki i Kultury” w Poznaniu w dniach 18 –20 maja 2000 roku na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.

Do udziału w festiwalu „Fizyka na Scenie” zaproszono wyłonionych przez KKO nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dydaktyków fizyki z wyższych uczelni.

W ramach tego festiwalu miał miejsce przegląd doświadczeń fizycznych demonstrowanych przez uczestników z terenu całej Polski. Gość festiwalu z Vlaanderen z Vrije Universiteit (Free University) w Amsterdamie zaprezentował pokaz pt. „Tornado w butelce”.

Festiwal „Fizyka na Scenie” w pewnym sensie stanowił kontynuację takich imprez popularyzujących naukę jak: „Piknik Naukowy” i „Festiwal Nauki” w Warszawie, „Jarmark Fizyczny” w Krakowie, „Dni Nauki i Kultury” w Poznaniu, imprezy organizowane przez „Muzeum Fizycznych Eksperymentów Historycznych” w Toruniu itp..

Informacje o festiwalu i jego zadaniach przekazano społeczeństwu poprzez środki masowego przekazu.

Z grona najwyżej ocenionych uczestników festiwalu wybrano delegację polską na europejski festiwal „Physics on Stage”.

 

 

Physics on Stage 1

 

Europejski festiwal „Physics on Stage” odbył się w dniach 6-11 listopada 2000 roku w siedzibie CERN-u w Genewie.

Delegacja polska liczyła ponad 20 osób wyłonionych w trakcie krajowego festiwalu.

Dużym naszym sukcesem w Genewie był wspaniały występ polskich profesorów i sportowców „The Physics of Ping Pong” i demonstracje zespołu  dr Jerzy Jarosz i mgr Anita Szczygielska „The rotating system”

 

 

 

 

“The Physics of Ping-Pong” - Zespół warszawski
”The Rotating System” - J.Jarosz, A. Szczygielska UŚ

 

 

Prof. Wojciech Nawrocik

Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik
Instytut Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 169
e-mail: nawrocik@amu.edu.pl 
 

 

 

 Powrót do strony domowej