Witamy na polskiej stronie europejskiej sieci

Nauki Przyrodnicze na Scenie - Science on Stage


PATRONAT HONOROWY

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List od Pani Minister


Festiwal jest finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

w ramach programu wspierania edukacji przyrodniczej, ścisłej i zawodowej


Program
11. Ogólnopolskiego Festiwalu

„Nauki Przyrodnicze na Scenie” 
Science on Stage

Poznań, Wydział Fizyki UAM, 21 i 22 września 2018 r.

Komunikat Krajowego Komitetu Organizacyjnego

Protokól Jury Festiwalu

Relacja filmowa

piątek 21 września 2018 r.

  

   

sobota 22 września 2018 r.

 

pokaz specjalny

 

wręczenie nagród

 


 

      

Pobierz plakat

 

Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie” – projekt nauczycieli dla nauczycieli

W dzisiejszym świecie solidna wiedza z zakresu nauk przyrodniczych – fizyki, chemii, biologii, geografii – oraz matematyki i informatyki jest niezbędna dla rozumienia otaczającego świata i – w przypadku uczniów – przyszłego wyboru zawodu interesującego i poszukiwanego na rynku pracy. Wiedza przyrodnicza ukazana kontekstowo, modelowe myślenie i potrzeba uczenia się przez całe życie o ogromnym potencjale aplikacyjnym, kształtowane przez nauki przyrodnicze, są niezbędne do odpowiedzialnego wykonywania pracy, działalności społecznej, czy politycznej. Wobec intensywnego rozwoju nauki, techniki, a przede wszystkim dostępności do informacji wymaga to nowych sposobów zainteresowania młodzieży przedmiotami przyrodniczymi, matematyką i informatyką, doskonalenia wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczycieli tych przedmiotów oraz zapoznawania uczniów, nauczycieli i społeczeństwa z osiągnięciami współczesnej nauki. Niestety, nie tylko w Polsce, ale prawie w całej Europie, obserwuje się systematyczne obniżanie zainteresowania tymi przedmiotami wśród uczniów. MEN jako priorytetowe wskazuje podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Wspomaganie innowacyjnego kształcenia młodzieży, w tym przede wszystkim w zakresie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Za jakość tego kształcenia jesteśmy odpowiedzialni my nauczyciele wszystkich poziomów edukacji.

Podnoszenia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej dobrze stymuluje Festiwalowe współzawodnictwo. Nauczyciele jako architekci wiedzy swoich uczniów mobilizują ich do podejmowania autorskich projektów głównie w ramach aktywności pozalekcyjnej. Uczniowie tworzą zespół, który rozdziela między siebie poszczególne zadania do realizacji swojego projektu. W ten sposób uczniowie sami rozwijają swoją wiedzę i uczą się efektywnego poszukiwania źródeł. Nad poprawnym przebiegiem tego procesu czuwa nauczyciel. Uczniowie udowadniają sobie i przekonują swoich rówieśników, że nauki przyrodnicze nie tylko ukazują ciekawe zjawiska, ale je objaśniają i pozwalają na prognozowanie ich dalszego przebiegu. Starannie przygotowując swój projekt, by zakwalifikować się na festiwal, a następnie prezentując go, uczniowie także uczą się promocji efektów swojej pracy. Są to uniwersalne kompetencje, które pozwolą im z sukcesem wejść na rynek pracy, czy skutecznie rozwijać działalność społeczną. Zapraszamy do przygotowywania nowych projektów nie tylko na kolejny festiwal w 2020 roku, ale także do organizowania takich festiwali w swoich środowiskach.

Festiwalowe struktury organizacyjne także organizują wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację nauczycieli przy wsparciu akademickim, poszukiwanie nowych, atrakcyjnych dla dzisiejszej młodzieży, sposobów zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi, doskonalenia wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczycieli tych przedmiotów, ale także efektywnie zapoznawanie uczniów, nauczycieli i społeczeństwa z osiągnięciami współczesnej nauki. Dzięki temu współzawodnictwu Krajowy Komitet Organizacyjny wyłania polską delegację na europejską edycję Festiwalu Science on Stage obejmującego obecnie 34 kraje. Najbliższy festiwal europejski odbędzie się w dniach 31.10 – 3.11.2019 w Cascais, Portugalia. Po festiwalu europejskim na Wydziale Fizyki UAM tradycyjnie zapraszamy na seminarium nauczycielskie (z certyfikatami uczestnictwa), na którym polscy delegaci dzielą się zdobytymi doświadczeniami, a po każdym wystąpieniu odbywa się dyskusja.

Tak zorganizowana wymiana doświadczeń i wzajemnej inspiracji nauczycieli przy wsparciu akademickim jest szeroko udostępniana wszystkim zainteresowanym nauczycielom z całej Polski dzięki transmisji on-line do Internetu z festiwalu i z seminarium oraz rejestracji filmowych festiwalowych prezentacji, które są następnie umieszczane na festiwalowym portalu (http://sons.amu.edu.pl/). Prezentacje z kolejnych festiwalowych edycji stanowią konkretny materiał dydaktyczny szeroko dostępny dla nauczycieli.

Z perspektywy poprzednich dziesięciu edycji widzimy, że dzięki projektowi Science on Stage osiągnięcie przedmiotowych celów jest szybsze, efektywniejsze i stanowi istotne uzupełnienie procesu edukacji młodzieży wpisując się w realizację priorytetów MEN. Zaangażowanie się w organizowanie festiwali edukacyjnych Nauki Przyrodnicze na Scenie jest związane z wagą jaką przywiązujemy do popularyzacji i upowszechniania nauk przyrodniczych wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród młodego i najmłodszego pokolenia. Natomiast udział polskiej reprezentacji w edycji europejskiej festiwalu jest promocją polskich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Dlatego nauczyciele zakwalifikowani do uczestnictwa w festiwalu otrzymują certyfikaty, istotne również dla ich rozwoju zawodowego.

 

  Życzę Państwu owocnej wymiany doświadczeń

prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał

Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego
Ogólnopolskiego Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie

Prof.Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 61 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl
 
 

 

Skład  Krajowego Komitetu Organizacyjnego
festiwali „Nauki Przyrodnicze na Scenie”
i grupy Science on Stage Polska

 

 1. Prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał -  Przewodniczący

Zakład Fizyki Komputerowej, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: gmusial@amu.edu.pl

url: http://main2.amu.edu.pl/~g.musial/

 2. Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik – Członek,
      - poprzedni Przewodniczący KKO

Zakład Kryształów Molekularnych, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: nawrocik@amu.edu.pl

 3. Mgr Małgorzata Obiała - Sekretarz

Zakład Kryształów Molekularnych, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: mobiala@amu.edu.pl 

 4. Mgr Maria Dobkowska – Członek

nauczyciel dyplomowany fizyki w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie (od 1992 r.)

Członek ZG PTF

e-mail: maria.dobkowska@gmail.com

 5. Dr Jerzy Jarosz – Członek

Pracownia Dydaktyki Fizyki
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
e-mail:  dydaktyk@us.edu.pl

url: http://www.us.edu.pl/us-addressbook/emp/9672

 6. Dr Aneta Mika – Członek

VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin

czynny nauczyciel (profesor oświaty)

Członek Zarządu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

e-mail: mika.aneta@wp.pl

url: http://odn.zce.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=186

 


 

Festiwale w latach poprzednich: